Friday, March 30, 2012

~Megh Brishti~

Megh bolechhe raag hoychhe...
Mukh firiye amar theke...
Valobasha brishti dhuye...
haariye gechhe rod mekhe.

Megh ke chai brishti niye...
Moner majheo brishti chaai;
Hothat kore mon kharaape...
Toke niyei bhijte chai...

Iti... Meghbalika!

1 comment: