Thursday, September 08, 2011

~Gotanugotik~

Somantoral rail line er sathe
Kothay jeno jibon badha aache...
Ku jhikjhik chhondobodhho sur-e
Jibon chhote thik orokom kore...

Gotir sathe gotanugotik chola
Notun notun mukh-mukhos er mela;
Mukh paltay somoy chakaar sathe
Notun kono chhaya chhobir gotey...

Tarpor...
Jatra seshe vinno pothe chola...
Roilo pore kichu kotha na bola!